AQUOS The Smartest Choice

Registration Condition (เงื่อนไขในการลงทะเบียน)

ระยะเวลาโปรโมชั่น 9 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563

 • เฉพาะลูกค้าที่ซื้อโทรทัศน์รุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • เมื่อซื้อโทรทัศน์รุ่น 2T-C42BB1M รับส่วนลด 3,200 บาท 
 • เมื่อซื้อโทรทัศน์รุ่น 2T-C42BD1X รับส่วนลด 2,000 บาท
 • เมื่อซื้อโทรทัศน์รุ่น 2T-C42BD8X รับส่วนลด 2,000 บาท
 • เมื่อซื้อโทรทัศน์รุ่น 2T-C42BG1X รับส่วนลด 4,000 บาท
 • เมื่อซื้อโทรทัศน์รุ่น 2T-C42BG8X รับส่วนลด 4,000 บาท
 • เมื่อซื้อโทรทัศน์รุ่น 2T-C45AD1X รับส่วนลด 5,500 บาท
 • เมื่อซื้อโทรทัศน์รุ่น 2T-C45AD8X รับส่วนลด 4,000 บาท
 • เมื่อซื้อโทรทัศน์รุ่น 2T-C45AE1X รับส่วนลด 7,000 บาท
 • เมื่อซื้อโทรทัศน์รุ่น 2T-C45AE8X รับส่วนลด 5,000 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด