Rainy Season Sale

ข้อมูลผู้ซื้อสินค้า

อายุ

กลุ่มสินค้า [เครื่องซักผ้า]

กลุ่มสินค้า [ตู้เย็น]

กลุ่มสินค้า [ทีวี]

กลุ่มสินค้า [ไมโครเวฟ/หม้อปรุงอาหาร]

กลุ่มสินค้า [เครื่องดูดฝุ่น]

กลุ่มสินค้า [เครื่องฟอกอากาศ]

กลุ่มสินค้า [เครื่องปรับอากาศ]


ข้อมูลตัวแทนจัดจำหน่าย


ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

Registration Condition (เงื่อนไขในการลงทะเบียน)

ระยะเวลาโปรโมชั่น 15 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2563

 

 • เมื่อซื้อสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ลงทะเบียนรับสินค้าสมนาคุณฟรีตามเงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ลูกค้าที่ซื้อเครื่องซักผ้ารุ่น ES-WJX16-GY, ES-WJX12-GY รับฟรี เครื่องดูดฝุ่นรุ่น EC-LH17 (จำกัด 400 สิทธิ์)
 • ลูกค้าที่ซื้อเครื่องซักผ้ารุ่น ES-W11HT-SL, ES-W10HT-GY, ES-W90HT-GY, ES-W80HT-GY รับฟรี บัตรสตาร์บัค มูลค่า 200 บาท (จำกัด 400 สิทธิ์)
 • ลูกค้าที่ซื้อตู้เย็นรุ่น SJ-X300TC-SL, SJ-X330TC-SL รับฟรี บัตรน้ำมันมูลค่า 500 บาท (จำกัด 1,700 สิทธิ์)
 • ลูกค้าที่ซื้อตู้เย็นรุ่น SJ-X550GP-BK, SJ-X550GP-BR, SJ-X600TP-SL, SJ-X600GP-BK รับฟรี บัตรน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท (จำกัด 300 สิทธิ์)
 • ลูกค้าที่ซื้อหม้อปรุงอาหารอัตโนมัตรุ่น KN-H24XA รับฟรี บัตรสตาร์บัค มูลค่า 600 บาท (จำกัด 8 สิทธิ์)
 • ลูกค้าที่ซื้อไมโครเวฟรุ่น R-220 และ R-222 รับฟรี บัตรสตาร์บัค มูลค่า 200 บาท (จำกัด 2,000 สิทธิ์)
 • ลูกค้าที่ซื้อเครื่องดูดฝุ่นรุ่น EC-HX100T-S รับฟรี ชาร์ป Premium box set (จำกัด 100 สิทธิ์)
 • ลูกค้าที่ซื้อเครื่องดูดฝุ่นรุ่น EC-C2219-R, EC-LH17-WH รับฟรี บัตรสตาร์บัค มูลค่า 200 บาท (จำกัด 500 สิทธิ์)
 • ลูกค้าที่ซื้อทีวี รุ่น 4T-C70AL1X, 4T-C70AH1X รับฟรี ซาวด์พาร์ทเนอร์ รุ่น AN-SS1 คละสี (จำกัด 300 สิทธิ์)
 • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 10,000 - 19,999 บาท ลุ้นรับรางวัล หม้อหุงข้าว ( 20 รางวัล)
 • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 20,000 - 29,999 บาท ลุ้นรับรางวัล ตู้เย็นเล็ก ( 10 รางวัล)
 • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 30,000 บาทขึ้นไป ลุ้นรับรางวัล หม้อปรุงอาหารอัตโนมัติ ( 3 รางวัล)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่านต่อการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กลุ่มสินค้า
 • สงวนสิทธิ์ในการส่งมอบของสมมนาคุณ ให้แก่ลูกค้าที่ลงทะเบียนครบถ้วนและถูกต้องตามลำดับการลงทะเบียน
 • ใบกำกับภาษีจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน (ชื่อผู้ซื้อ, ชื่อร้านค้า, รุ่นสินค้า, ราคาสินค้า, จำนวนสินค้า, วันที่ซื้อ)
 • ใบกำกับภาษีจะต้องแสดงวันที่ซื้อสินค้าภายใน 15 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2563 เท่านั้น
 • ชื่อและเลขประจำตัวประชาชนผู้ซื้อในใบกำกับภาษี จะต้องตรงกับบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนรับของแถม
 • ใบกำกับภาษีในนามบริษัทฯ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของแถมให้ลูกค้าภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ของแถมไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรณีมีลูกค้ามีการคืนสินค้าหลัก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนของแถม
 • ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการรับผิดชอบเฉพาะในกรณีที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของทางบริษัทฯ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนไว้ ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากความไม่สะดวกนั้นเกิดจากตัวลูกค้า หรือ เหตุสุดวิสัยใดๆ อันเกินการควบคุมของบริษัทฯ
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสินค้าแถมจะถือว่ารับทราบและยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่นของทางบริษัทฯ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์การรับประกันเพิ่มเติม แยกจากการลงทะเบียนรับสินค้าสมนาคุณ
 • บริษัทฯ จะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัล ผ่านทาง Facebook และหน้าเว็บไซต์ ภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลและต้องทำการติดต่อบริษัทฯ ภายใน
 • 15 วัน หลังจากวันประกาศผล หากไม่ติดต่อกลับภายในช่วงเวลาที่กำหนดถือเป็นอันสิ้นสุด
 • ของแถมมีจำนวนจำกัด
 • ตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย