Sharp

ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง อีเมลทั้งหมดจากระบบจะถูกส่งไปยังที่อยู่นี้ ที่อยู่อีเมลที่ไม่เปิดเผยและถ้าคุณต้องการจะใช้คุณจะต้องได้รับรหัสผ่านใหม่ หรือต้องรับข่าวหรือการแจ้งเตือนทางอีเมล
อนุญาตให้ผู้ใช้อื่น ๆ ติดต่อคุณผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อส่วนบุคคลซึ่งเก็บที่อยู่อีเมลของคุณที่ซ่อน หมายเหตุ ผู้ใช้บางคนมีสิทธิ์ เช่น ผู้ดูแลไซต์ยังสามารถติดต่อกับคุณแม้ว่าคุณเลือกที่จะปิดใช้งานคุณลักษณะนี้