ตู้เย็น

SJ-X550GP-BR Compare
•Mega freezer
•Energy Saving
•PCI
SJ-X600TP-SL Compare
•PCI
•Door touch panel
•Ag+ Cu Nano Deodorizer
2 Door Refrigerator SJ-Y25T-SL Compare
•Ag CU Nano Deodorizer
•2 ways fresh room
•Wide LED lighting
SJ-FX74T-SL Compare
•Hybrid Cooling System
•Ag+ Nano Deodorizer
•Touch Control Panel
2 Door Refrigerator SJ-Y22T-SL Compare