Anti PM 2.5
อายุ

Registration Condition (เงื่อนไขในการลงทะเบียน)

ระยะเวลาโปรโมชัน 16 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 

เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้า เครื่องฟอกอากาศ รุ่น FP-J30TA-A/P/B ครบ 2 เครื่อง รับบัตร Starbuck Card มูลค่า 600บาท (จำกัด 100 สิทธิ) 

เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าเครื่องฟอกอากาศรุ่นใดก็ได้ 

   - ครบ 10,000 บาท รับฟรี บัตร Starbuck Card มูลค่า 600 บาท (จำกัด 100 สิทธิ) 

   - ครบ 20,000 บาท รับฟรี บัตร Starbuck Card มูลค่า 1,000 บาท (จำกัด 100 สิทธิ) 

• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนครบถ้วนและถูกต้อง 

• สงวนสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่านต่อการรับรางวัล 1 สิทธิ์ 

• ใบกำกับภาษีจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน (ชื่อผู้ซื้อ, ชื่อร้านค้า, รุ่นสินค้า, ราคาสินค้า, จำนวนสินค้า, วันที่ซื้อ)

• ใบกำกับภาษีจะต้องแสดงวันที่ซื้อสินค้าภายใน 16 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562เท่านั้น 

• ชื่อและเลขประจำตัวประชาชนผู้ซื้อในใบกำกับภาษี จะต้องตรงกับบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนรับของแถม 

• ใบกำกับภาษีในนามบริษัทไม่สามารถร่วมรายการได้ 

• ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนรับของแถมในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น 

• บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของแถมให้ลูกค้าภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย 

• ของแถมไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

กรณีมีลูกค้ามีการคืนสินค้าหลัก บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนของแถม 

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด