Bigger Better
อายุ

Conditions

ระยะเวลาโปรโมชัน 20 ส.ค. - 15 ต.ค. 2562

• เฉพาะลูกค้าที่ซื้อโทรทัศน์รุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น

- รับส่วนลด 90,000 บาท สำหรับซื้อทีวีรุ่น 8T-C80AX1X พร้อมรับฟรี ซาวน์บาร์รุ่น 8A-C31AX1
- รับส่วนลด 50,000 บาท สำหรับซื้อทีวีรุ่น 8T-C70AX1X พร้อมรับฟรี ซาวน์บาร์รุ่น 8A-C31AX1
- รับส่วนลด 20,000 บาท สำหรับซื้อทีวีรุ่น 8T-C60AX1X พร้อมรับฟรี ซาวน์บาร์รุ่น 8A-C31AX1
- ทีวีเก่าชาร์ป รับส่วนลด 5,000 บาท, ทีวีเก่ายี่ห้ออื่น รับส่วนลด 3,500 บาท สำหรับซื้อทีวีรุ่น 4T-C70AH1X และ 4T-C70AL1X  พร้อมรับฟรี ซาวน์บาร์รุ่น HT-SB603MKll
- ทีวีเก่าชาร์ป รับส่วนลด 2,000 บาท, ทีวีเก่ายี่ห้ออื่น รับส่วนลด 1,000 บาท สำหรับซื้อทีวีรุ่น 4T-C60AH1X, 4T-C60AL1X, LC-60UA6500X และ LC-60UA6800X   

• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนครบถ้วนและถูกต้อง

• สงวนสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่านต่อการรับรางวัล 1 สิทธิ์

• ใบกำกับภาษีจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน (ชื่อผู้ซื้อ, ชื่อร้านค้า, รุ่นสินค้า, ราคาสินค้า, จำนวนสินค้า, วันที่ซื้อ)

• ใบกำกับภาษีจะต้องแสดงวันที่ซื้อสินค้าภายใน  20 ส.ค. - 15 ต.ค. 2562 เท่านั้น

• ชื่อและเลขประจำตัวประชาชนผู้ซื้อในใบกำกับภาษี จะต้องตรงกับบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนรับของแถม

• ใบกำกับภาษีในนามบริษัทไม่สามารถร่วมรายการได้

• บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของแถมและเงินคืนให้ลูกค้าภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

• ของแถมไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

• กรณีมีลูกค้ามีการคืนสินค้าหลัก บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนของแถมและเงินคืน

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด