Enjoy Cool Air
อายุ

Registration Condition (เงื่อนไขในการลงทะเบียน)

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2563

• ลงทะเบียนเพื่อรับฟรี เครื่องดูดฝุ่น ตู้เย็นรุ่นที่ร่วมรายการ

• ลูกค้าที่ซื้อ แอร์ รุ่น AH-XP18WMB, AH-XP24WMB, AH-XP18XMB และ AH-XP24XMB รับฟรี เครื่องดูดฝุ่น EC-LH17-WH (จำกัด 200 สิทธิ์)

• ลูกค้าที่ซื้อ แอร์ รุ่น AH-XP18WHB และ AH-XP24WHB รับฟรี เครื่องดูดฝุ่น EC-C2219-R (จำกัด 100 สิทธิ์)

• ลูกค้าที่ซื้อ ตู้เย็น รุ่น SJ-X550GP-BK, SJ-X550GP-BR, SJ-X600TP-SL และ SJ-X600GP-BK รับฟรี เครื่องดูดฝุ่น EC-LH17-WH (จำกัด 300 สิทธิ์)

• ลูกค้าที่ซื้อตู้เย็น รุ่น SJ-FX74T-SL และ SJ-FX79T-SL รับฟรี เครื่องดูดฝุ่น EC-C2219-R (จำกัด 200 สิทธิ์)

• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนครบถ้วนและถูกต้อง         

• สงวนสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่านต่อการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กลุ่มสินค้า

• สงวนสิทธิ์ในการส่งมอบเครื่องดูดฝุ่น ให้แก่ลูกค้าที่ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน

• ใบกำกับภาษีจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน (ชื่อผู้ซื้อ, ชื่อร้านค้า, รุ่นสินค้า, ราคาสินค้า, จำนวนสินค้า, วันที่ซื้อ)

• ใบกำกับภาษีจะต้องแสดงวันที่ซื้อสินค้าภายใน 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2563 เท่านั้น

• ชื่อและเลขประจำตัวประชาชนผู้ซื้อในใบกำกับภาษี จะต้องตรงกับบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนรับของแถม

• ใบกำกับภาษีในนามบริษัทไม่สามารถร่วมรายการได้

• บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของแถมให้ลูกค้าภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

• ของแถมไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

• กรณีมีลูกค้ามีการคืนสินค้าหลัก บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนของแถมและเงินคืน

• ทางบริษัทมีนโยบายในการรับผิดชอบเฉพาะในกรณีที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของทางบริษัทเอง ทั้งนี้บริษัทขอสงวนไว้ ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆหากความไม่สะดวกนั้นเกิดจากตัวลูกค้า หรือ เหตุสุดวิสัยใดๆ อันเกินการควบคุมของบริษัท

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด